Werkprogramma tegen stagediscriminatie

Het werkprogramma concretiseert de gezamenlijke ambitie van de VH (hogescholen), UNL (universiteiten), studentenorganisaties ISO en LSVb, de ministeries van OCW en SZW en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland om de handen ineen te slaan in de aanpak tegen stagediscriminatie binnen het hoger onderwijs. Deze ambitie is omgezet tot actie nadat door eerdergenoemde organisaties afgelopen zomer het manifest tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs is ondertekend. Met het ondertekenen van het manifest spreken de organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid uit voor het tegengaan van stagediscriminatie, waarbij ieder op zijn eigen manier aan zet is.

Wat houdt het in?

Doel van het werkprogramma is het normaliseren van het gesprek over stagediscriminatie door de verbinding op te zoeken tussen het onderwijs, het werkveld en studenten. Om vervolgens vanuit die verbinding in te kunnen zetten op concrete acties die bijdragen aan het voorkomen van stagediscriminatie, in plaats van alleen het tegengaan. De ervaring van de student, ondersteund door onderzoek voorbeelden, is een belangrijk uitgangspunt. Hoe kunnen wij de student proactief laten handelen, zonder hen verantwoordelijk te maken voor het probleem? En hoe kunnen we de inzet en ambitie van studenten, instellingen en werkgevers om stagediscriminatie uit te bannen aandeelhouders verder concretiseren in acties op individueel, lokaal, institutioneel en systeemniveau.

Verloop van programma

Het programma bestaat uit meerdere fasen. Deze zijn niet geheel volgtijdelijk, maar verlopen eerder complementair aan elkaar. Zo is er een constante balans tussen luisteren en ophalen om op die manier ook actief uit te vragen naar ‘wat werkt’.

De komende periode wordt er onder meer ingezet op het vergroten van het bewustzijn van de complexiteit rondom het vraagstuk stagediscriminatie. Het werkprogramma richt zich op de drie verschillende betrokken groepen: de studenten, onderwijsprofessionals (docenten en stagecoördinatoren) en werkgevers. Op deze manier kan de complexiteit van het probleem vanuit de verschillende betrokken partijen worden benaderd. Tussen die drie wordt constant de verbinding opgezocht om zo individuele problemen op te lossen door de vertaalslag te maken naar instellings- en systeemniveau.

Daarnaast gaat het werkprogramma om het delen van kennis en het faciliteren van de dialoog – zowel op landelijk, maar vooral op regionaal niveau. Dit omdat de context waarbinnen de aandeelhouders zich begeven leidend is. Er is namelijk niet zoiets als één soort werkgever: ze verschillen in omvang, privaat/publiek, type industrie en de mate waarin er een tekort is. Datzelfde geldt voor instellingen (welke samenwerkingen zijn er al vanuit faculteiten en opleidingen met het werkveld, en hoe gaat de instelling vanuit die gelaagdheid nu met het probleem om?) en student (hoe ziet het pad naar het maken van een melding van stagediscriminatie eruit, en vooral: wat wordt er met die meldingen gedaan?).

Bijeenkomsten

Er worden regionale bijeenkomsten georganiseerd om op te halen welke programma’s en best practices werken en of deze vergelijkbaar zijn met contexten in andere regio’s. Op die manier worden effectieve verbeteracties, zoals bijvoorbeeld Gelijke stagekansen in Den Haag, met elkaar gedeeld. Dit zijn acties op basis van bestaande maatregelen, maar ook door het actief ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en inzichten. Denk aan expliciete acties als trainingen, leerlijnen en het faciliteren van dialogen of kennis versterken over thema’s binnen stagediscriminatie als microagressies en kleurbewust handelen. Op die manier worden onderwijsprofessionals en werkgevers ondersteund en geactiveerd bij het aanpakken van stagediscriminatie. Daarnaast worden institutionele procedures voor het melden en bespreken van stagediscriminatie beter kenbaar gemaakt.

In de samenvatting van het werkprogramma kunt u kennisnemen van de acties die ECHO de komende 4 jaar in samenwerking met aandeelhouders gaat uitvoeren.

Het werkprogramma is opgesteld door ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid met input van de ondertekenaars van het manifest, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om het werkprogramma uit te voeren zet ECHO de eigen kennis en ervaring in, naast wetenschappelijke onderzoeken. Het werkprogramma is een document in uitvoering: in overleg met de werkgroep kan ervoor gekozen worden aanvullende maatregelen toe te voegen of wijzigen aan te brengen in het manifest.

Over ECHO: Sinds 1994 houdt ECHO zich bezig met sociale vraagstukken en beleid gericht op diversiteit, inclusie en tegen uitsluiting.

Kick-off werkprogramma tegen stagediscriminatie

Op 26 januari 2023 vond de kick-off van het Werkprogramma tegen stagediscriminatie hoger onderwijs plaats bij Hogeschool Inholland Den Haag. Het werkprogramma concretiseert de gezamenlijke ambitie van de VH (hogescholen), UNL (universiteiten), studentenorganisaties ISO en LSVb, de ministeries van OCW en SZW en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland om de handen ineen te slaan in de aanpak tegen stagediscriminatie bij hogescholen en universiteiten. Deze ambitie is omgezet tot actie nadat door eerdergenoemde organisaties afgelopen zomer het manifest tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs is ondertekend. Met het ondertekenen van het manifest spreken de organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid uit voor het tegengaan van stagediscriminatie, waarbij ieder op zijn eigen manier aan zet is.

Bezoek het Teaching & Learning Center – Het online platform waar je alles kunt leren over diversiteit en inclusie in het onderwijs. Verdiep je in het laatste nieuws en onderzoek, of maak kennis met de kaders, begrippen en best practices uit de praktijk!