Students-4-Students

16 oktober 2017

Voor een volledig overzicht van alle informatie met betrekking tot de campagne Students-4-Students verwijzen we u door naar de website van Students-4-Students.

Over Students-4-Students 
Op 6 juli 2017 heeft de voormalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de campagne Students-4-Students (S4S) gelanceerd. Met deze campagne geeft de minister invulling aan haar eerdere toezegging aan de Tweede Kamer om in het kader van gelijke kansen in het onderwijs ‘Giving Back’ activiteiten in het hoger onderwijs te stimuleren.

Alle bekostigde hoger onderwijsinstellingen en studenten in Nederland zijn uitgenodigd voor het indienen van projectvoorstellen in kader van de S4S campagne. De campagne zal tot en met 2021 lopen en wordt in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd door ECHO.  Zowel hoger onderwijsinstellingen als studenten worden uitgedaagd om een voorstel in te dienen dat bijdraagt aan inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen. Het doel van deze campagne is om hogescholen, universiteiten en de studenten die aan deze instellingen studeren te ondersteunen om initiatieven vóór studenten, dóór studenten te ontwikkelen die bijdragen aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis voelt.

Voor vragen met betrekking tot de campagne S4S kunt u een e-mail sturen naar s4s@echo-net.nl.

ECHO, expertisecentrum diversiteitsbeleid geeft in opdracht van het ministerie van OCW uitvoering aan de campagne S4S. Door middel van diverse initiatieven aan verschillende hoger onderwijsinstellingen worden studenten in het hoger onderwijs als coach of rolmodel gekoppeld aan scholieren in het voorgezet onderwijs, mbo-studenten en eerstejaars studenten in het hoger onderwijs.

“Voor jongeren die in hun thuisomgeving weinig rolmodellen hebben, is het van grote waarde als zij in of rond hun school in contact kunnen komen met voorbeeldfiguren. Scholieren in het voortgezet onderwijs of mbo-studenten die in hun directe omgeving geen mensen kennen die hoger onderwijs volgen of hebben gevolgd, ontberen soms de kennis of (ten onrechte) het zelfvertrouwen om de stap naar het hoger onderwijs te zetten.” – Jet Bussemaker

Uitnodiging

We willen alle bekostigde hoger onderwijsinstellingen in Nederland van harte uitnodigen een projectvoorstel in te dienen in kader van S4S. Hiermee willen we u de kans bieden om een nieuw programma te verwezenlijken dat zal bijdragen aan gelijke kansen voor ál uw huidige en toekomstige studenten aan uw onderwijs-instelling. We hopen op inspirerende, vernieuwende en creatieve initiatieven die bijdragen aan inclusiever onderwijs in Nederland.

In de vragenlijst treft u concrete vragen aan die dienen als leidraad en inspiratie voor het opstellen van de presentatie van uw projectvoorstel. Aanvragen kunnen vanuit een instelling brede aanpak dan wel vanuit een sectorale aanpak geïnitieerd worden

Ter inspiratie kunt u op de website van het Europees project IDEAS ideeën opdoen omtrent het soort projecten dat financieel ondersteund kan worden. Hier treft u good practices aan van programma’s in en buiten Nederland die overeenkomen met de inhoud en doelstellingen van de campagne S4S.

Rol student

In de campagne S4S staat ‘support’ door studenten, voor studenten centraal. In de S4S programma’s dienen studenten een belangrijke rol te spelen in:

 • het verbeteren van kansen van scholieren in het voortgezet onderwijs of het mbo door middel van inspiratie, aspiratie en educatief zelfvertrouwen in relatie tot studeren;
 • het verbeteren van kansen bij de oriëntatie op studeren en het maken van een studiekeuze;
 • het verbeteren van de voorbereiding op instroom van aankomende eerstejaars studenten;
 • het optimaliseren van binding aan en behoud in het hoger onderwijs;
 • het verbeteren van studiesucces in het hoger onderwijs.

Activiteiten die deel uitmaken van S4S dragen bij aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis kan voelen. Het gaat hierbij om het creëren van een leeromgeving waar scholieren zich thuis voelen en waarbij sprake is van een gevoel van representatie en herkenning in de professionals en para-professionals met wie (aankomende) studenten te maken krijgen of hebben.

Studenten aan een hoger onderwijsinstelling worden als mentor of coach gekoppeld aan scholieren in het voortgezet onderwijs of een mbo-instelling in hun stad of regio. Ouderejaars studenten fungeren als mentor of coach voor jongerejaars hoger onderwijs studenten. De kwaliteit van de koppeling en binding is groot als er sprake is van een persoonlijke connectie en jongeren elkaar als voorbeeld zien.

Financiële ondersteuning

Het Ministerie van OCW stelt financiële middelen beschikbaar voor de S4S initiatieven op basis van een aantal richtlijnen. Er wordt in totaal 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dit budget worden projecten geselecteerd voor in totaal 3,6 miljoen euro. Daarnaast stelt de minister 400.000 euro beschikbaar voor door studenten geïnitieerde en uit te voeren programma’s.

Selectie

In totaal worden circa 12 projecten van maximaal 100.000 euro per jaar per project toegekend voor een periode van maximaal 3 jaar. De projecten kunnen voor twee deadlines worden ingediend. De eerste deadline is 14 maart 2018. De deadline voor 2019 zal nader bekend worden gemaakt. In theorie is het mogelijk dat al in 2018 alle beschikbare middelen worden toegekend aan projecten. In dat geval vervalt de tweede deadline voor het indienen van projectvoorstellen. Projecten die al een financiële bijdrage uit andere bronnen van de rijksoverheid (hebben) ontvangen, komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage uit de S4S middelen.

Bij de selectie van de projectvoorstellen wordt in acht genomen dat er een goede spreiding is van projecten:

 • binnen en buiten de Randstad;
 • aan hogescholen en universiteiten;
 • in relatie tot dimensies van diversiteit en inclusie;
 • gericht op verbetering van oriëntatie en voorbereiding op instroom in het hoger onderwijs;
 • gericht op kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van binding en het studiesucces van studenten in het hoger onderwijs.

Indien een ingediend projectvoorstel niet in aanmerking komt voor financiële ondersteuning, kan het nog steeds deelnemen aan de activiteiten en diensten die ECHO in het kader van de campagne S4S aanbiedt aan instellingen.

Selectiecommissie

De projectvoorstellen die worden ingediend worden beoordeeld door een door de minister van OCW benoemde selectiecommissie bestaande uit de volgende commissieleden:

 • Halleh Ghorashi (voorzitter   selectie-commissie), hoogleraar diversiteit en integratie bij de afdeling Sociologie aan de VU en het hoofd van de afdeling Sociologie;
 • Muhammed Al Tamimi, student Geneeskunde aan de VU en ECHO Award winnaar WO 2016;
 • Machteld de Jong, lector Diversiteits-vraagstukken in Organisaties bij Hogeschool Inholland;
 • Halil Karaaslan, docent loopbaan en burgerschap op het Lentiz LIFE college in Schiedam. Oprichter van Kennis Industrie.

Uit de ingediende projectvoorstellen wordt een aantal instellingen gevraagd hun voorstel te presenteren voor de selectie commissie. Op basis van deze presentaties worden de uiteindelijke projecten geselecteerd die een financiële bijdrage ontvangen uit de S4S middelen. Tevens biedt ECHO begeleiding en ondersteuning aan voor de programma-coördinatoren van de geselecteerde programma’s gedurende de project-periode van maximaal drie jaar .

Campagne S4S: Leren, inspireren en innoveren

Tot en met 2021 kunnen professionals en studenten van hoger onderwijsinstellingen die geïnteresseerd zijn in S4S activiteiten kennismaken met bestaande en nieuwe initiatieven. Tevens kunnen geïnteresseerden deelnemen aan activiteiten die in dit kader worden georganiseerd door ECHO.

ECHO biedt gedurende de periode 2017- 2021 de volgende activiteiten aan:

 • Ontwikkeling en analyse van interactieve portfolio’s van bestaande en nieuwe activiteiten. Tevens ontsluiting van portfolio’s via een digitaal S4S Platform;
 • Het organiseren van periodieke landelijke en regionale bijeenkomsten gericht op kennisdeling, kennis overdracht, leren van successen en uitdagingen, community vorming en community versterking;
 • Verduurzaming en opschaling van bestaande programma’s binnen en tussen instellingen. Dit op basis van analyses van bestaande en nieuwe activiteiten;
 • Evaluatie en rapportage over de opbrengsten van S4S activiteiten.

Aanvraag indienen

U kunt uw projectvoorstel voor de campagne S4S indienen bij ECHO via s4s@echo-net.nl.

Voor meer informatie over de campagne S4S kunt terecht op de website www.students-4-students.nl (de website wordt eind november gelanceerd).

Voor vragen met betrekking tot de campagne S4S kunt u een e-mail sturen naar s4s@echo-net.nl.

ECHO organiseert op 11 december 2017 een landelijke bijeenkomst voor potentiële aanvragers. Hier kunnen geïnteresseerden vanuit de instellingen kennis maken met voorbeelden van S4S programma’s. Tevens zullen er praktische handvatten aangereikt worden ten behoeve van de voorbereiding van de projectvoorstellen.