UITNODIGING 2-daagse Summit Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs 2022

7 november 2022

 

 

U bent van harte uitgenodigd voor de tweedaagse summit Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs op 1 en 2 december a.s. bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

In 2016 zijn ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, en het Ministerie van OCW gestart met het jaarlijks organiseren van een bijeenkomst die in het teken staat van Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs.

Gastorganisatie van de zesde editie Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs is het Diversiteit en Inclusie Office van de EUR. Gastorganisaties in voorgaande jaren waren de EUR, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit Utrecht en De Haagse Hogeschool. De summit wordt dit jaar georganiseerd door ECHO, het Diversiteit en Inclusie Office van de EUR, de Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek (DIHOO) en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Met deze summit willen we evenals voorgaande jaren nieuwe kennis, visie en concrete toepassingen presenteren met als doel om deelnemers te inspireren en te ondersteunen in het bereiken van een inclusief onderwijsklimaat. Wat kunnen we leren van successen en valkuilen uit elkaars context in binnen- en buitenland?

Van incidenteel naar structureel

Diversiteit en inclusie vormen geen incidenteel vraagstuk meer. Het is een regulier onderdeel van de strategische agenda van veel instellingen. Idealiter is daarbij aandacht voor een structurele aanpak gericht op het veranderen van reguliere processen, de inhoud van het onderwijscurriculum, de competenties van professionals en de infrastructuur van voorziening die nodig is. Om gelijke kansen te creëren is meer aandacht nodig voor de weg die jongeren afleggen naar het hoger onderwijs. Een structurele aanpak gericht op het realiseren van een inclusieve leer- en werkomgeving betekent dat seksisme, racisme, heteroseksisme en validisme niet onbesproken blijven en gericht worden bestreden. Ook het welzijn van studenten en medewerkers in het hoger onderwijs verdient in zo’n aanpak aandacht.

1 december 2022  van 10.00 – 17.30

Grootstedelijke aanpak kansengelijkheid van de EUR en UCLA

De EUR is een grootstedelijke strategische aanpak gestart in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, scholen (primair en secundair), hoger onderwijsinstellingen en andere stakeholders in Rotterdam. Via outreach activiteiten zetten zij zich in om de kansen van jongeren in Rotterdam te optimaliseren tot een succesvolle doorstroom van het primair naar het middelbaar onderwijs, als ook een goede voorbereiding te bieden op oriëntatie en instroom in het hoger onderwijs. De strategische aanpak van de EUR is geïnspireerd door het succes van UCLA dat als selectieve publieke universiteit één van de meest diverse universiteiten in de Verenigde Staten is. Onderdeel van het inclusiever maken van het toelating- selectie en retentiebeleid van die universiteit is het om in de meest diverse wijken van de stad actief in te zetten op outreach en voorbereiding op instroom, waarbij studenten van UCLA die deze communities vertegenwoordigen, samenwerken met middelbare scholen om impact te realiseren. Semiha Denktaş, professor en Chief Diversity Officer aan de EUR en Abel Valenzuela, professor en Dean of Social Sciences aan UCLA zullen plenair presenteren hoe de EUR en UCLA bijdragen aan kansengelijkheid op grootstedelijk niveau.

Tijdens twee parallelle sessies worden presentaties en workshops gegeven over de volgende onderwerpen:

  • Aanpak outreach EUR en partners in Rotterdam
  • Resultaten van een EU-project over Sense of Belonging (Engelstalig)
  • Sociale veiligheid ten aanzien van seksisme, racisme en hetero seksisme
  • Opbrengsten van de Students-4-Students Campagne
  • Sturingsdata over diversiteit en inclusie
  • Eerste resultaten van een EU-project over Inclusief digitaal onderwijs (Engelstalig)
  • Institutionele uitsluitingsmechanismen bespreekbaar maken (Racisme, seksisme etc)
  • The role of academic staff in making HE more inclusive: Learning from UCLA (Engelstalig)

De eerste dag van de summit wordt afgesloten met een panelgesprek over wat nodig is om racisme, seksisme, heteroseksisme en andere mechanismen van uitsluiting tegen te gaan.

2 december 2022 van 9.30 – 13.00

Tijdens de tweede dag van de summit staan centraal, het werk van de Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek en de landelijke aanpak tegen stagediscriminatie die het gevolg is van het Manifest tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs.

Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek

De Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek (DIHOO) onder voorzitterschap van Vinod Subramaniam adviseert over het bevorderen van een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving in het hoger onderwijs en bij wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de summit reflecteert de voorzitter op het werk van de adviescommissie in de afgelopen twee jaar.

Manifest tegen stagediscriminatie

Hogescholen aangesloten bij de VH, universiteiten verenigd in UNL, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties ISO en LSVb, en werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland komen met het Manifest in actie tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs. Dit manifest komt voort uit het commitment van instellingen voor hoger onderwijs, werkgevers en studenten en is gebaseerd op inzichten uit onderzoeken en beleidsmatig en politiek commitment vanuit het ministerie van OCW en SZW. Tijdens de summit kunnen deelnemers kennismaken met de ambities van ondertekenaars, perspectieven van studenten en hoe hoger onderwijsinstellingen kunnen participeren in de activiteiten die in het kader van het werkprogramma Stagediscriminatie worden uitgevoerd.

We hopen u te mogen verwelkomen bij de tweedaagse Summit Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs.

Datum             1 en 2 december 2022

Tijd                  1 december van 10.00 – 17.30, 2 december van 9.30 – 13.00

Locatie            Erasmus Universiteit Rotterdam

Voertaal         Nederlands. In de plenaire bijeenkomsten is Engelse vertaling aanwezig. Er is een aantal workshops in het Engels.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Via deze link kunt u zich uitschrijven van onze mailinglijst.