Expertise Centrum Diversiteitsbeleid

Projecten

Werkprogramma tegen stagediscriminatie hoger onderwijs

Het werkprogramma concretiseert de gezamenlijke ambitie van de VH (hogescholen), UNL (universiteiten), studentenorganisaties ISO en LSVb, de ministeries van OCW en SZW en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland om de handen ineen te slaan in de aanpak tegen stagediscriminatie binnen het hoger onderwijs. Deze ambitie is omgezet tot actie nadat door eerdergenoemde organisaties afgelopen zomer het manifest tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs is ondertekend. Met het ondertekenen van het manifest spreken de organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid uit voor het tegengaan van stagediscriminatie, waarbij ieder op zijn eigen manier aan zet is.

 

#IBelong

Het Europese project #IBelong is uitgevoerd op initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de Universiteit van Porto in Portugal, Universiteit van Osnabrück in Duitsland en Edge Hill University in Engeland en KIC Malta. Dit project richt zich op het genereren van resultaten vanuit onderzoek en ontwikkelde interventies met als doel het vergroten van de ‘sense of belonging’ van studenten en docenten in het hoger onderwijs. De drie interventies zijn zogenaamde Dialogue Days, Team-Teacher Reflections en Student engagement via mentoring. Deze interventies richten zich op het versterken van het thuisgevoel onder eerstejaars studenten zodat zij, ongeacht hun achtergrond, samen met docenten en studiegenoten, de gewenste binding en verbondenheid voelen met de leergemeenschap. De verwachting is dat dit een positieve invloed zal hebben op hun persoonlijke groei en ervaringen in het hoger onderwijs en uiteindelijk bijdraagt aan de persoonlijke groei van studenten en het bevorderen van het student succes.

Students-4-Students

In 2017 is de Campagne Students-4-Students (S4S) gestart met als doel om hogescholen en universiteiten te inspireren en te ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en dissemineren van vernieuwende programma’s die bijdragen aan het inclusiever maken van het hoger onderwijs waar alle studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en excelleren.

In de campagne S4S staat ‘support’ door studenten, voor studenten centraal. Studenten zijn gesprekspartners voor instellingen, rolmodel voor medestudenten en worden als para-professionals betrokken bij het vormgeven en implementeren van inclusiever onderwijs. De betrokken studenten zijn ambassadeurs voor de S4S programma’s, ontwikkelen nieuwe competenties en brengen andere perspectieven mee om vraagstukken te verbeteren.

De community van S4S projectleiders van onderwijsinstellingen en studenten is een belangrijk doel en middel voor het succes van dit programma. Er vindt kennisdeling, -ontwikkeling en communityvorming plaats. Projectleiders leren van elkaars successen en uitdagingen. ECHO heeft in de campagne een coördinerende, adviserende en ondersteunende rol en biedt verschillende activiteiten aan om onderwijsinstellingen en studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van projecten die innovatief, inspirerend en vernieuwend zijn.

Klik op de knop om de S4S Slotbijeenkomst-video te bekijken.

 

TLC

Het Inclusive Teaching & Learning Center biedt een platform waar verschillende beleidsmakers en studenten terecht kunnen voor kennis en inspiratie op het gebied van Diversiteit en Inclusie binnen het hoger onderwijs. De kennis en informatie binnen het TLC platform biedt de gelegenheid tot het vergroten van bewustwording rond de ervaringen van diverse studentengroepen. Zo wordt er een overzicht gepresenteerd van scripties en interviews die de ontwikkelingen rondom culturele diversiteit binnen diverse instellingen onderzoeken en waar studenten reflecteren op hun ervaringen binnen het huidige onderwijssysteem.

Daarnaast doen bezoekers kennis op van diverse thema’s en kunnen ze zich laten inspireren aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan een inclusieve onderwijsinstelling. Dit wordt geboden aan de hand van nationaal en internationaal onderzoek gerelateerd aan diversiteit en inclusie, het verduidelijken hiervan aan de hand van een sectie toegewijd aan kaders en definities en het delen van good practises vanuit zowel student als ook instellingensinitiatieven. Door het

presenteren van deze good practises hopen wij te faciliteren dat verschillende partijen elkaar motiveren en vinden in het komen tot inclusief onderwijs, maar ook dat anderen buiten het netwerk geïnspireerd raken zelf ook projecten op te zetten passend binnen de eigen context. Medio oktober 2020 vindt er een nieuwe presentatie plaats van het TLC platform versie 2.0 waar alle informatie wordt geupdate naar de meest actuele thema’s.

ECHO Summit

SUMMIT KANSEN VOOR EEN INCLUSIEVER HOGER ONDERWIJS

In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Utrecht University vind sinds een aantal jaar  het ECHO Seminar plaats  dat in het teken staat van een  Inclusiever Hoger Onderwijs. Aan de hand van diverse panelgesprekken, interactieve presentaties en internationale kennisdeling wordt meer inzicht verschaft in het bereiken van een inclusief onderwijsklimaat, met specifieke aandacht voor ‘evidence based practices’. Hoe zorg je als onderwijsinstelling voor een inclusieve werk- en leeromgeving? Hoe dicht je de aanhoudende kloof tussen het succes van studenten met en zonder migratieachtergrond? 

Naarmate de belangstelling voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs toeneemt, neemt ook de behoefte aan structurele en specifieke data toe. Tijdens het seminar werd hier dan ook uitgebreid aandacht aan besteed met zowel kwantitatieve als kwalitatieve initiatieven die bijdragen aan meer kennis over diversiteit en inclusiviteit.

Over

Expertise Centrum Diversiteitsbeleid

 

Social media

Contact

Telefoonnummer: 070-2400877
E-mail: info@echo-net.nl

Adres: Zuid Hollandlaan 7
Postcode: 2596 AL Den Haag