Voordrachtsprocedure

*aanmeldingen voor 2021 zijn gesloten* 

Om een kandidaat voor te dragen voor de ECHO Award 2021, dient u de volgende informatie gegevens gereed te hebben:

  1. Volledig ingevuld voordrachtsformulier ECHO Award 2021; *aanmeldingen voor 2021 zijn gesloten*
  2. Een voordrachtsbrief met een motivatie voor de voordracht ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur;
  3. Een persoonlijke motivatiebrief van de voordragen kandidaat; zie richtlijnen motivatie voordrachtsformulier
  4. Een onderbouwde caseopdracht door de voorgedragen kandidaat; zie opdracht in voordrachtsformulier
  5. Een curriculum vitae van de kandidaat.

De voordracht dient per mail te worden ingediend via pravini@echo-net.nl

Nadere toelichting documenten

Voordrachtsbrief door de instelling/faculteit/opleiding, ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur

In de voordrachtsbrief stelt de instelling/faculteit/opleiding de voorgedragen student voor aan de jury met een motivatie voor voordracht. De brief dient een handtekening te bevatten van een lid van het College van Bestuurd/de Raad van Bestuur.

Persoonlijke motivatie door voorgedragen kandidaat

De voordragen kandidaat dient een persoonlijke motivatiebrief in te dienen. In de persoonlijke motivatiebrief kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

  • Wat zijn jouw aspiraties, barrières, uitdagingen, maar ook je overwinningen/mijlpalen tijdens je studie?
  • Wat is jouw ambitie voor de toekomst?
  • Wat is jouw drijfveer om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving? Wat is de maatschappelijke impact van jouw maatschappelijke activiteiten?
  • Wat betekent de voordracht voor jou en waarom is het winnen van de ECHO Award belangrijk voor je?
  • Wat lijkt je bijzonder aan het volgen van een summer course in de Verenigde Staten en wat verwacht je van de summer course?

Tip! Wees niet te bescheiden in je persoonlijke motivatie. Alle informatie draagt bij aan een vollediger beeld van jou voor de jury van de ECHO Award. Succes!

Caseopdracht door voorgedragen kandidaat

Hieronder staan twee concrete cases beschreven waar ECHO in de dagelijkse praktijk mee werkt. Selecteer één case en probeer de opdrachtvraag zo concreet mogelijk te beantwoorden.

Case 1: formulier advies voor jouw hoger onderwijsinstelling

Veel hoger onderwijsinstellingen worstelen met de realiteit van een diverse studentenpopulatie. Dit blijkt ook uit de grote kloof die bestaat in het studiesucces van autochtone studenten en studenten met een niet-westerse achtergrond. Vaak heeft dit te maken met het feit dat studenten met een niet-westerse achtergrond zich niet thuis voelen op de instelling en hun identiteit en perspectieven niet terugzien in het curriculum en de docenten.

Opdracht: Als ECHO Ambassadeur kan je worden gevraagd om deel te nemen aan bijeenkomsten als sparringspartner. In die rol kan jou worden gevraagd welke ideeën, adviezen en suggesties je hebt om een leeromgeving inclusief te maken. Formulier drie adviezen die je zou formuleren voor de onderwijsinstelling waar jij aan studeert en onderbouw hoe jouw ideeën kunnen bijdragen aan een inclusievere leeromgeving. (richtlijn 300 woorden)

Case 2: formulier advies voor een werkgever naar keuze

Veel jongeren met een niet-westerse achtergrond worstelen na hun afstuderen met het vinden van een baan. Dit kan te maken hebben met eventuele beperkte sollicitatievaardigheden, maar ook met uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt.

Opdracht: Als ECHO Ambassadeur kan je worden gevraagd om deel te nemen aan sessies voor werkgevers uit de corporate industrie of in de publieke sector. In die rol kan jou worden gevraagd welke ideeën, adviezen en suggesties je hebt om het imago van een bedrijf aantrekkelijker te maken voor een diverse doelgroep. Formuleer drie adviezen die je zou formuleren voor een werkgever naar jouw keuze en onderbouw hoe jouw ideeën kunnen bijdragen aan een imago dat diversiteit en inclusie uitstraalt. (richtlijn 300 woorden)

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met Pravini Baboeram:

pravini@echo-net.nl.

Deadline voordrachten voor de ECHO Award HBO, ECHO Award WO, Bèta Techniek Award en de Loyens & Loeff Law & Tax Award: 9 july 2021