Privacy

[For English scroll down]

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe ECHO omgaat met de persoonlijke informatie van relaties. Wij doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Hoe we dit precies doen, leest u in de privacyverklaring. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw expliciete toestemming. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Mailing: ECHO verstuurt regelmatig een mailing over programma’s en activiteiten die wij organiseren voor diverse doelgroepen. De inhoud van de mailing heeft altijd betrekking op de activiteiten die onderdeel uitmaken van ECHO. Alle soorten mailing hebben als doel u te informeren en te ondersteunen. Iedere mailing bevat een uitschrijflink.
 • Inschrijving activiteiten: ECHO organiseert diverse activiteiten in samenwerking met meerdere partijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder toestemming delen met de partijen waar ECHO mee samenwerkt. Voor de inschrijving van activiteiten hebben wij contactgegevens van u nodig om u te kunnen informeren en op de hoogte te houden van inhoudelijke en praktische informatie over de activiteit.
 • E-mail: als u een e-mail naar ECHO stuurt voor het stellen van een vraag of het opvragen van informatie worden uw persoonsgegevens niet geregistreerd. Indien u dit wenst, kan tevens uw e-mail bericht worden verwijderd.

Wij verwerken een aantal persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u zich inschrijft voor een van onze activiteiten. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Bedrijf / onderwijsinstelling / studie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Culturele achtergrond (alleen bij een aantal activiteiten waarbij ECHO dit relevant acht. Indien wij deze informatie opvragen en opslaan, vragen wij hiervoor eerst een expliciete toestemming)

Wijzigen persoonsgegevens
U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen opvragen en laten aanpassen  of verwijderen via info@echo-net.nl. Om eventuele misbruik te voorkomen zullen wij u hierbij vragen om u te kunnen identificeren.

 Beveiliging persoonsgegevens
ECHO neemt passende maatregelen om opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen om misbruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens mogelijk niet goed beveiligd zijn, kunt u ten alle tijden contact opnemen met info@echo-net.nl.

 Wijziging privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 


This privacy statement describes how ECHO processes the personal information of their costumers. We do our best to handle your personal details as carefully as possible. You can read exactly how we do this in this privacy statement. Your personal data is processed in accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation (‘GDPR’), as well as other applicable laws and regulations.

Processing of personal data
We only register your personal data when this is needed for the purpose for which you have left them. We will not share your personal data with other parties without your permission. The personal data you provide to us will be used for the following purposes:

 • Mailing: ECHO regularly sends mailings regarding programs and activities we organize for various groups. The content of a mailing always relates to activities that are part of ECHO. All types of mailing have the purpose to inform and support you. Each mailing contains a unsubscribe link.
 • Registration for activities: ECHO organizes various activities in collaboration with different organizations and companies. We will not share your personal data with these organizations and companies without your permission. For the registration of activities, we will need some of your contact details in order to be able to keep you informed of essential linformation about the activity.
 • E-mail: if you send an e-mail to ECHO with a question or for requesting information, your personal data will not be registered. If you wish, your e-mail can also be deleted.

We process a number of personal data when you use our services and when you register for one of our activities. We process the following personal data:

 • First and last name
 • Address
 • Company / educational institution / study
 • Phone number
 • E-mail
 • Cultural background (only in a number of activities where ECHO finds this relevant.If we collect this information, we first ask for your permission)

 Adjusting your personal data
You can send us an e-mail when you wish to adjust or remove your personal data via info@echo-net.nl. To prevent any sort of identity abuse, we will ask for some kind of identification.

Security of your personal data
ECHO takes appropriate measures to protect all personal data to prevent misuse, loss and unauthorized changes. If you feel that your data may not be secure, you can contact us via info@echo-net.nl at any time.

 Changing our privacy policy
We reserve the right to change the privacy policy within the framework of the Personal Data Protection Act.