Utrecht_1

De aanmeldingen voor het Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs op 27 november zijn geopend!

seminar

Op 27 november 2019 vindt het Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs plaats in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In 2016 zijn ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en het Ministerie van OCW gestart met het jaarlijks organiseren van een seminar dat in het teken staat van Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs. In 2016, 2017 en 2018 zijn deze seminars georganiseerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Inholland.

De vierde editie van het Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs wordt dit jaar in samenwerking met de Universiteit Utrecht georganiseerd in het bijzonder met het Centre for Academic Teaching en de Taskforce Diversiteit en Inclusie. Met deze seminars willen we evenals voorgaande jaren nieuwe kennis, visie en concrete toepassingen presenteren met als doel om deelnemers te inspireren en te ondersteunen in het bereiken van een inclusief onderwijsklimaat. Wat kunnen we leren van successen en valkuilen uit elkaars context in binnen- en buitenland?

Aan minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is gevraagd om aan de vooravond van de publicatie van de strategische agenda hoger onderwijs te reflecteren op de impact van belangrijke trends voor het hoger onderwijs en onderzoek, zoals digitalisering en demografische ontwikkelingen.

Data en Diversiteit

Naarmate de aandacht voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs toeneemt, neemt ook de behoefte aan structurele en specifieke data toe. Evenals een toenemende vraag naar data om ontwikkelingen en impact van lopende praktijken en beleid te volgen. Dit proces kent veel uitdagingen, maar biedt ook kansen om beter inzicht te krijgen in vraagstukken die verband houden met enerzijds het diverser maken van hoger onderwijsorganisaties. Anderzijds om ervoor zorgen dat naast diversiteit ook sprake is van een inclusieve werk en -leeromgeving. Bijvoorbeeld de aanhoudende kloof tussen het succes van studenten met en zonder een migratie-achtergrond vergt meer inzicht en vernieuwing in denken en doen. Maar ook zijn er nieuwe vraagstukken zoals het evenredig vergroten van het aandeel PhD-kandidaten met een migratie- achtergrond.

Het seminar staat in het teken van de ‘evidence based practices’ in relatie tot diversiteit en inclusie. U kunt kennismaken met lopende en nieuwe initiatieven. Een voorbeeld daarvan is een vorig jaar opgericht netwerk ‘Data en Diversiteit’, waarin zes universiteiten de handen in elkaar hebben geslagen om data over diversiteit te genereren en zo meer inzicht te krijgen in zowel kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. De data hebben betrekking op ontwikkelingen en ervaringen van studenten, personeel, onderwijs en onderzoek en draagt zo bij aan meer kennis over diversiteit en inclusiviteit.

Leren van ervaring uit binnen- en buitenland

Ook dit jaar staat kennismaken met concrete, inspirerende aanpakken weer centraal. Wat is nodig is om een inclusief hoger onderwijs na te streven waarbij recht wordt gedaan aan ambities van het hoger onderwijs, studenten en docenten?

Keynote David Rivera – De impact van micro-agressies op het leerklimaat

Presentaties en workshops door en over initiatieven in het hoger onderwijs

Er zijn twee sessies met elk 5 (parallelle) presentaties over:

  • Inclusieve hoger onderwijs organisaties
  • Ervaringen van projecten van de Students-4-Student campagne
  • Studiesucces en inclusiviteit/ of voor diverse groepen?
  • Diversiteit en Data
  • Pathways to success’

Voor de organisatoren is het seminar een succes als professionals en studenten uit het (hoger) onderwijs binnen en buiten de Randstad en overige deelnemers het seminar zien als een kans om gezamenlijk te komen tot concrete inzichten en afspraken voor succesvolle oplossingen.

We hopen u allen te mogen verwelkomen bij het Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs.

Datum:           27 november 2019

Tijd:                 10.00 – 18.00 (inloop vanaf 9.30 en receptie vanaf 17.00)

Locatie:           Locatie Marinus Ruppertgebouw, Leuvenlaan 21, Utrecht Science Park

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via info@echo-net.nl